fbpx

REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez firmę Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego,  za pośrednictwem strony www.paolamenin.com.
 2. Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego oferuje naukę języka angielskiego dla osób dorosłych w szczególności: kursów standardowych, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do matury, kursów przygotowujących do egzaminów FCE, CAE, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów standardowych i specjalistycznych dla firm i instytucji.
 3. Regulamin szkoły określa warunki organizacji i przeprowadzania wszystkich kursów językowych oraz sposobów płatności.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej należą do firmy Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za pisemną zgodą udzieloną przez  Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego.
 2. W celu złożenia zamówienia oraz korzystania z kursu języka angielskiego oferowanego przez firmę Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego, konieczne jest posiadanie przez Kursanta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Firma Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego dołoży starań, aby korzystanie ze strony było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony Internetowej to dostęp do stabilnego połączenia internetowego.
 4. Dozwolone jest logowanie do jednego konta z maksimum 2  urządzeń.
 5. Konto przydzielone podczas rejestracji przysługuje tylko jednej osobie. W razie podejrzeń o przejęcie kontroli nad kontem przez inne osoby lub jakichkolwiek innych wątpliwości należy bezzwłocznie skontaktować się z firmą Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego.
 6. W razie wszelkich pytań należy kontaktować się mailowo na adres : paola@paolamenin.com.

Definicje

 1. Usługa –  lekcje indywidualne oraz kursy online.
 2. Materiały – wszelkiego rodzaju treści o zawartości merytorycznej dostarczone przez Lektora drogą e-mailową, przez Skype, za pośrednictwem linka do strony www oraz do Facebook’a,  autorskie testy online dostępne na aplikacjach/platformach, etc.

 

Lekcje indywidualne 

 

 1. Kursant kontaktuje się z Lektorem przez Skype lub za pośrednictwem innej, ustalonej z Lektorem, aplikacji. Ilość lekcji, tematy i materiały dobierane są z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych Kursanta.
 2. Za moment rozpoczęcia lekcji uznaje się godzinę ustaloną wcześniej przez Kursanta i Lektora jako czas rozpoczęcia planowanych zajęć.
 3. W przypadku spóźnienia Kursant proszony jest o jak najwcześniejsze poinformowanie Lektora o tym fakcie, najpóźniej na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Czas opóźnienia Kursanta nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie.
 4. Jeżeli Kursant nie pojawi się na lekcji w przeciągu 15 minut od planowanego rozpoczęcia zajęć, a Lektor w tym czasie nie otrzyma żadnej informacji o spóźnieniu Kursanta,  lekcję uznaje się za przeprowadzoną, a Lektor ma prawo do opuszczenia zajęć.
 5. Lektor zobowiązuje się zawsze informować Kursanta o ewentualnym spóźnieniu na lekcję. Czas spóźnienia w tym przypadku zawsze podlega możliwości odrobienia w innym terminie ustalonym przez Lektora i Kursanta.
 6. Jeżeli spóźnienie Lektora jest dłuższe niż 15 minut, Kursant ma prawo zrezygnowania z lekcji bez ponoszenia za nią opłaty (opłata za lekcję może przejść na kolejny miesiąc/pakiet lub też może zostać zwrócona przelewem na konto Kursanta).
 7. Informację o konieczności przełożenia terminu lekcji należy zawsze przesłać Lektorowi za pośrednictwem e-mail lub przez Skype do 24  godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia się lekcji. Taka lekcja będzie mogła zostać odrobiona w przeciągu następnych 4 tygodni od dnia jej odwołania. Lektor dołoży wszelkich starań, udostępniając swoją agendę aby uzgodnić dogodny termin odrobienia lekcji z Kursantem. W przypadku niemożliwości jej odrobienia z powodu niedostosowania się do grafiku Lektora przez Kursanta lekcja przepada.
 8. Lekcja odwołana później niż 24 godziny przed planowanym czasem rozpoczęcia  nie podlega możliwości odrobienia ani zwrotu kosztów.
 9. W przypadku konieczności zmiany terminu lekcji przez Lektora, Lektor zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Kursanta do 24 godzin przed planowaną lekcją i  odrobienia jej w innym terminie w przeciągu 4 tygodni od dnia odwołania na podstawie agendy udostępnionej przez Lektora. W sytuacji gdy powyższe będzie niemożliwe niewykorzystana lekcja przejdzie na kolejny pakiet, bądź równowartość jednej lekcji zostanie zwrócona na konto Kursanta.
 10. Jeśli Lektor poinformuje Kursanta o konieczności odwołania lekcji później niż 24 godziny przed planowaną lekcją,  Kursant ma prawo zrezygnować z jej odrabiania i ubiegać się o zwrot kosztów za odwołaną lekcję.
 11. W przypadku dużej liczby nieobecności Kursanta na zajęciach Lektor zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.

 

Kursy online

 

 1. Podczas kursu online Kursant regularnie otrzymuje dostęp do platformy kursowej, wiadomości e-mail z materiałami interaktywnymi oraz dostęp do zamkniętej grupy na portalu społecznościowym, gdzie znajdzie dodatkowe materiały oraz wsparcie Lektora. Kursant otrzymuje także dostęp do autorskich testów online sprawdzających wiedzę nabytą podczas kursu.
 2. Kursant jest jedyną upoważnioną osobą do korzystania z materiałów i zobowiązuje się do nie kopiowania oraz nierozpowszechniania treści zawartych w e-mailach kursowych.
 3. Czas trwania kursu jest z góry określony.

 

Prawa i obowiązki Kursanta

 1. Kursant ma prawo otrzymać materiały niezbędne do nauki języka angielskiego odpowiadające jego poziomowi zaawansowania oraz ilości godzin, które zadeklarował się odbyć w ramach kursu.
 2. Kursant ma prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu i stosowanych metod pracy oraz do oceny przebiegu kursu poprzez wystosowanie opinii po zakończonym kursie.
 3. Kursant ma prawo poprosić Lektora o stałą zmianę terminu lekcji indywidualnej w trakcie trwania kursu. Możliwość zmiany terminu zależna jest od dostępności Lektora.
 4. Kursant ma prawo poprosić Lektora o przełożenie terminu pojedynczej lekcji i odrobienia jej w innym terminie, w zależności od dostępności Lektora z zastrzeżeniem punktów 5-13 sekcji. “Lekcje indywidualne”.
 5. Kursant ma obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania i zasad współżycia społecznego – zarówno w stosunku do prowadzącego jak i do innych uczestników kursu.
 6. Kursant ma obowiązek terminowego uiszczania opłat, zgodnie z zawartą umową oraz postanowieniami Regulaminu.

Płatności

 1. Kursy językowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 Ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Kursant, który zapisał się na kurs online uiszcza opłatę za pośrednictwem bramki płatności dostępnej na stronie www.paolamenin.com.
 3. Kursant, dokonując płatności, może wybrać z dostępnych na stronie systemów płatności: 
 4. Potwierdzenie dokonania płatności i ewentualna faktura zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.
 5. Płatność za zajęcia dokonywana jest z wyprzedzeniem („z góry”), co oznacza, że materiały zostaną dostarczone zgodnie z ustalonym harmonogramem po odnotowaniu płatności przez Lektora.
 6. Płatność powinna być dokonana najpóźniej na 24h przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć. 
 7. W przypadku kursu e-mail ustalana jest data początkowa i końcowa kursu. 
 8. Inne terminy płatności mogą zostać ustalone z Kursantem w odrębnej umowie – w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu mają zastosowanie.
 9. W wypadku niewywiązania się przez Kursanta z płatności w terminie, Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć Kursanta do czasu uregulowania przez Kursanta wszystkich zaległości, a jeżeli opóźnienie w płatności przekracza 30 dni, firma  ma prawo do rozwiązania umowy z Kursantem w trybie natychmiastowym (w tym wypadku Kursant obowiązany jest uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom).

Rezygnacja z kursu

 1. Kursant ma prawo zrezygnować z kursu e-mail do czasu dostarczenia materiałów. W momencie dostarczenia Kursantowi materiałów (vide “Definicje”), Kursant nie ma możliwości rezygnacji z kursu, a firma Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego nie jest zobowiązana do zwrotu kwoty uiszczonej za kurs.
 2. Uczestnik lekcji indywidualnych ma prawo rezygnacji z kursu z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia umowy.

Reklamacje

 1. Kursant ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z jakości wykonania usługi nauczania lub niedostarczenia materiałów.
 2. Przed złożeniem reklamacji dotyczącej niedostarczenia materiałów, zaleca się sprawdzenie folderu SPAM, do którego mogą trafiać wiadomości e-mail wraz z załączonymi materiałami.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko kursanta, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego
 2. wyszczególnienie reklamowanej usługi wraz z uzasadnieniem
 1. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na wskazany adres email: ______________________.
 2. paola@paolamenin.com w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kursanta.

Postanowienia końcowe

 1. Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kursanta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej.Paola Menin – Kreatywne Lekcje Angielskiego poinformuje Kursanta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kursant nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2019.